Özelleştirme Mağdurları 4/C'li Geçici Personel Web Sitesi

16 Ocak 2013 Çarşamba

Devlet Personel Başkanlığından Geçici Personel 4/C Rehberi: Özlük Hakları Neler, Ne Kadar Maaş Alır?


Devlet Personel Başkanlığından Geçici Personel 4/C Rehberi: Özlük Hakları Neler, Ne Kadar Maaş Alır?
Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapılan geçici personele ilişkindir.Geçici Personelin (4/C), Mali ve Özlük haklarının ve buna benzer merak edilen konuları Devlet Personel Başkanlığı açıklanmıştır.
GECİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?
•Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan, özleşme ile çalıştırılan, işçi de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür
•657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında;bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.
GECİCİ PERSONEL İSTİHDAMININ KANUNİ DAYANAĞI NEDİR?
- Geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilmektedir.
- Ancak, geçici personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir.
İSTİHDAM EDİLME DAYANAĞINA GÖRE GEÇİCİ PERSONEL ÇEŞİTLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI
- 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.
- Bu Esaslar çerçevesinde her yıl Bakanlar Kurulunca “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” yayımlanmaktadır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
SÖZ KONUSU BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE KİMLER GEÇİCİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEBİLİR?
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sadece özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler istihdam edilebilir.
GEÇİCİ PERSONELİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ KURUMLAR
Geçici personelin istihdam edileceği kamu kurum ve kuruluşları, her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmektedir.
GEÇİCİ PERSONELİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ KURUMLAR
Kurum Adı Adedi Sözleşme Süresi
Avrupa Birliği Bakanlığı 50 2013 Yılı
Adalet Bakanlığı 4.500 2013 Yılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750 2013 Yılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 2013 Yılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200 2013 Yılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600 2013 Yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50 2013 Yılı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 2013 Yılı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500 2013 Yılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300 2013 Yılı
İçişleri Bakanlığı 4.500 2013 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000 2013 Yılı
Maliye Bakanlığı 1.500 2013 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı 15.000 2013 Yılı
Milli Savunma Bakanlığı 50 2013 Yılı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000 2013 Yılı
Sağlık Bakanlığı 1.000 2013 Yılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500 2013 Yılı
Danıştay Başkanlığı 100 2013 Yılı
Yargıtay Başkanlığı 150 2013 Yılı
Devlet Personel Başkanlığı 50 2013 Yılı
Gelir İdaresi Başkanlığı 800 2013 Yılı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500 2013 Yılı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500 2013 Yılı
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100 2013 Yılı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 250 2013 Yılı
Karayolları Genel Müdürlüğü 250 2013 Yılı
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 2013 Yılı
Spor Genel Müdürlüğü 150 2013 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250 2013 Yılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 250 2013 Yılı
Üniversiteler 3.500 2013 Yılı
Toplam 47.000  

GEÇİCİ PERSONELİN (4/C) GÖREV YERİ
Geçici personel, her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) Merkez ve taşra teşkilatları,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında, istihdam edilebilir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C'LİĞE KİMLER, NASIL BAŞVURUR?
1) Özelleştirilen kuruluşlarda İş Kanununa tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilenlerden iş akitleri eshedilenler diğer şartları taşımaları kaydıyla feshi müteakip 60 gün içerisinde kuruluşları aracılığıyla,
2) Özelleştirme programında çalışanlardan, işletmelerin özelleştirilmesi sonrası çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde özel sektör tarafından sözleşmeleri feshedilenler 60 gün içerisinde bizzat veya kuruluşları aracılığıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvururlar.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C POZİSYONLARINA AÇIKTAN ALIM YAPILIYOR MU?
1) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde istihdam edileceklere ilişkin geçici personel pozisyonlarına, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilk defa, açıktan veya naklen alım yapılmamaktadır.
2) Bu pozisyonlara, sadece özelleştirilen kuruluşlarda çalışan ve gerekli şartları taşıyanlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri yapılmaktadır.
3) Geçici personel atama teklifleri kurumlarca değil Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktadır.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İL TERCİHİ
Geçici personel ilk atamada;
öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İL DEĞİŞİKLİĞİ
Geçici personelin talebi üzerine istihdam edildiği ilin değiştirilmesi; kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla, istihdam edildiği kurumun takdirindedir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İŞE BAŞLAMA
-Sözleşmelerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisine atanmış ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü,
-Başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.
-Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.
-Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
GEÇİCİ PERSONEL 4/C ÇALIŞMA SAAT VE SÜRELERİ
Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri esas alınır.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C ÜCRETLERİ
Yeni işe başlayan bir geçici personelin 01/01/2013 tarihi itibarıyla öğrenim durumuna göre net ücreti;
Yükseköğrenim mezunları için : 1.245 TL
Lise ve dengi okul mezunları için : 1.139 TL
İlköğretim mezunları için : 1.032 TL
(Asgari geçim indiriminde, evli ve iki çocuklu geçici personel esas alınmıştır.)
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İZİN HAKKI
a) Geçici personel olarak çalışılan her ay için azami iki gün ücretli izin verilebilir.
b) Çalışılan aya karşılık gelen ücretli izine ayın bitiminden itibaren hak kazanılır.
c) Çalışılan aylara karşılık gelen ücretli izinler toplu olarak kullandırılabilir.
ç) Bir yıl içerisinde 22 günden fazla ücretli izin kullanmak fiilen mümkün bulunmamaktadır.
d) Ücretli izinlerin toplu kullanılmasının hafta sonu veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda bu günlerin de ücretli izin hesabında değerlendirilmesi gerekmektedir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C HASTALIK İZİNLERİ
Geçici personele 30 günden fazla süren hastalıkların tedavi süreci için bir mali yıl içerisinde en fazla 30 gün ücretli hastalık izni verilebilecektir.
Bir mali yılda 30 günü aşan resmi tabip raporu sürelerine ilişkin olarak, ilgililerin sözleşmeleri askıda kalacak olup 30 günü aşansürelere tekabül eden hastalık izinleri ücretsiz olarak kullanılacaktır.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C DİĞER İZİNLER
Geçici personelin isteği üzerine;
A) Eşinin doğum yapması,
B) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,
C) Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C DOĞUM İZİNLERİ
-Geçici personele, doğumdan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir.
-Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.
-Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesi çalışılan süreler, doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C SÜT İZNİ
-Geçici personele, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren
* ilk 6 ayda günde 3 saat,
* ikinci 6 ayda günde 1,5 saat
süt izni verilir.
- Süt izninin kullanımında ANNENİN SAAT SEÇİM HAKKI vardır.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C GEÇİCİ PERSONEL İÇİN SUÇ SAYILAN FİİL VE HALLER
Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C SOSYAL GÜVENLİK
Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İŞ SONU TAZMİNATI
Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
- Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
- İlgilinin ölümü,
- İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C TEKRAR ATANILABİLİR Mİ?
Geçici personel olarak istihdam edilenlerden;
-herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç)
-istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar ve geçici personel olarak yeniden istihdam edilemezler.
GEÇİCİ PERSONEL 4/C UYGULAMAYI YÖNLENDİRME
Geçici personele ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya aktif link verilerek kullanılabilir.www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bu Haberi Paylaş:

11 yorum:

 1. İsdemir Mağduru16 Ocak 2013 04:02

  GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR
  Kısmında yer alan
  Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen GÖREVLERDE ve belirtilen ücret adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan şeklinde tanımlanmıştır derken.

  Bu GÖREVLERDE ifadesinin anlamı nedir?
  Bu Bakanlar Kurulunca Karar Verilen Görevler nedir?
  Bunları neden Açıklamazlar Ve Belirtmezler. Madem Böyle bir ifade kullanılıyor bu ifadenin ayrıntılarını niçin paylaşmazlar yada resmi gazetede yayınlamazlar?

  YanıtlaSil
 2. İsdemir Mağduru16 Ocak 2013 22:08

  Bakanlar Kurulunca verilen Görevlerde derken bu görevler nedir bunun tanımlaması açıklaması yokmu?
  Mağdem ki burada verilen görenlerde ifadesini kullanırken neden bu görevlerin ne olduğundan ve içeriğinden behsetmezler? İlkokul Mezununada lise mezununada Yüksekokul ve Üniversite Mezununada Her türlü işi Ameleliği yaptırmak İşinize geliyorsa çalışın işinize gelmiyorsa sözleşme imzalamayın ne yaparsanız yapın demek için mi? neden görev tanımlanması nı açıklamıyorsunuz. Kölelere yapılan muameleleri böyle bir dönemde biz 4 c lilere layık gördüğünüz için mi? nedir bunu bilen bir açıklama yapsın?

  YanıtlaSil
 3. ÖZELLEŞTİRME (Tekel) MAĞDURU17 Ocak 2013 06:12

  Anayasanın 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan sözleşme ile çalıştırılan, İşçi'de olmayan!! Kendine özgü (İ S T İ S N A İ) bir istihdam türüdür?Diyor Devlet Ekabirleri.
  Peki ALLAH aşkına Memur Değil, Kamu Görevlisi Değil, İşçi Değil, Hizmetli Değil, 657 ye tabi (a m m a a) 657 D.M.K.göre çalışmıyor. ya biri çıkıp siz 4/c lilerin Statüsü budur diyen yok nedenmi??? Çünkü Dünyada böyle bir çalışma çekli yoook???? sadece Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek için denyor ama oda maalasef geçici mahiyet değil 3 yıldır aynı işi yapıyoruz bu nasıl bir geçiçci iş ise bizlere merhamet edenlare sormak lazım??? BİZ NEYİZ????? Arkadaşlar kusura bakmayın ama kimsenin bizleri (Özelleştirme Mağdurlarını)İnsan yerine koyduğu yok nedenmi??? Bakın ne kadar hasta olacağımıza bile kendileri karar veriyor nasılmı??? 30 günden fazla süren hastaların tedavi süreci için bir mali yıl içerisinde en fazla 30 ücretli hastalık izni verilir.30 günü aşan raporluların Sözleşmesi askıya alınacak ve ücretsiz sayılacaklardır. bunu ben demiyorum yukarıda 4/c lilerin hastalık, Rapor kısmında geçen aynene ifadeler!!! işte bunun için kimsenin bizleri Kaale aldığı yok.???? Çünkü bizler Memur Değiliz, Kamu Görevlisi Değiliz, İşçi hiç Değiliz, Hizmetli Değiliz, 657 ye tabi (a m m a a) 657 D.M.K.göre çalışmıyoruz. Buyrun size karmaşalar yumağı 4/c eeee.

  YanıtlaSil
 4. 4c modern köleliktir.Özelleşen kurumlarda memurlar aynı hakları ile başka kurumlara nakledilirken çalıştıkları kurumların yükünü taşıyan işçiler mağdur edilmektedir.Böyle bir ayrımcılık kabul edilemez.

  YanıtlaSil
 5. memur adayı olmamız mümkünmüdür

  YanıtlaSil
 6. memur adayı 4 c ,memur adayı 4 c ,memur adayı 4 c ,

  YanıtlaSil
 7. aday memur 4 c

  YanıtlaSil
 8. Çok muhterem, imanlı, mümin, müslüman akp li kardeşlerimizin adaleti, hak anlayışı işinize geliyorsa.

  YanıtlaSil
 9. mıllı egıtımde 4c lı olarak calışmaktayım ucretsız ızın varmı varsa kac aydır

  YanıtlaSil
 10. üçretsiz izin yok

  YanıtlaSil
 11. 15 ocak 2013 de maşlarımız ne olacak
  çalişma süremizin 360 gün olacağı doğrumu

  YanıtlaSil

Değerli ziyaretçilerimiz sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için yapılan yorumların konu ne olursa olsun hakaret veya beddua içermemesi gerekmektedir. Bu tarz söylemler cevap hakkı doğurmakta sitemizi zan altında bırakmaktadır. Kesinlikle hakaret veya beddua içeren yorumlar yayınlanmıyacaktır. Yorum yayınlanma süresi 1 saat ile 1 gün arasında değişmektedir.

Öne Çıkan Yayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4/C Çalışanları 4/B Kadrolarına Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4/C Çalışanları 4/B Kadrolarına Alınacak Binlerce taşeron işçinin ve 4/C çalışanlarının günlerdir merakla bekledi...

Sitemiz Eski 4/c Haberleri

Son 4/C Haberleri

EMAİL ADRESİNİZİ GİRİN, 4/C HABERLERİMİZİ BİLDİRELİM.

Copyright © 4/C Çalışanları Web Sitesi | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com