Özelleştirme Mağdurları 4/C'li Geçici Personel Web Sitesi

3 Ocak 2014 Cuma

4/C'lilerin İmza Atacağı 2014 Sözleşmesi


4/C'lilerin İmza Atacağı 2014 Sözleşmesi
Bilindiği üzere her yıl 4/C çalışanları hizmet sözleşmesi imzalıyorlar. Yıl içerisinde hizmet sözleşmesi kapsamına giren hususlar dahilinde çalışma şartları belirleniyor ve sözleşme esasları kapsamında sosyal hak ve mali durumlarına göre yılda 11 ay 28 gün çalıştırılıyorlar. 4/C çalışanları sözleşmesi yıl yıl ufakda olsa değişiklikler gösteriyor. Malumunuz bu sözleşme döneminde 4/C'li personele ücret artışı, aile ve çocuk yardımı gibi haklar eklendi. Tabiki yeterli olarak görmediğimiz bu haklar çerçevesinde 2014 yılı için 4/C'li personelin çalışma esasları aşağıda belirtilen sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

GEÇİCİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Bu sözleşme, 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi uyarınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-kanlığında istihdam edilecek geçici personel için aşağıda belirtilen şartlarda, bir tarafta ................ Bakanlığı (Kurum) adına. Diğer tarafta ilişikte nüfus hüviyet bilgisi bulunan (ilgili) arasında düzenlenmiştir.
Madde 2- İlgili,
a) 2013/57ö2 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hizmetleri, Bakanlıkça verilecek görevlerde, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve verilecek emirlere uygun olarak yapmayı,
b) İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı,
c) Görevi sona erdiğinde görevle ilgili elinde bulunan belge, araç ve gereçleri birim amirlerine teslim etmeyi, kabul eder.
İlgili bu sözleşmede belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.
Madde 3- Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, ilgili için de geçerlidir.
Madde 4- İlgilinin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır.
Madde 5- İlgiliye, sözleşme süresince tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle her ay brüt (............................................................................... ) lira ödenir. Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kist olarak hesaplanan ücret ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.
İlgiliye, 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde belirtilen şartlan taşıması halinde iş sonu tazminatı ödenir.
İlgilinin görevli olduğu memuriyet mahalli dışında görev yapması halinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
İlgili, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yiyecek yardımından faydalandırılır.
İlgiliye, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci maddesi ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde anılan maddelerde belirtilen gösterge rakamları üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
İlgiliye, anılan Toplu Sözleşmenin 16 nci maddesi ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalıştırılması ve fazla mesai yaptırılması durumunda, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Madde 6- a) 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sözleşmede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan geçici personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi hallerinde sözleşmesi tek taraflı feshedilir.
b) Sözleşme hükümlerine uymadığı birim amirince tespit edilenler, birim amirinin teklifi üzerine, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
c) Sözleşmenin bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.
ç) İlgilinin sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.
Madde 7- İlgiliye,
a) Çalıştığı her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.
b) Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş görmezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.
c) İlgilinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir. Ayrıca, birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.
ç) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödene-ği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izni kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.
d) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hallerde; kadın geçici personel ile engelli geçici personele gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
Madde 8- Taraflar sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 9- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Kuramca karşılanır.
Madde 10- Bu sözleşmede hükme bağlanmayan hususlarda 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince işlem yapılır.
Madde 11- Bu sözleşme....................................... tarihinden................................. tarihine kadar geçerlidir.
Kurum Yetkilisi
Madde 12- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar............................................... Mahkemelerince çözümlenir.
Geçici Personel
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

3 yorum:

 1. ARKADAŞLAR BEN İMZA YETKİSİNİ AHMET GÜNDOĞDUYA VERDİM ÇÜNKÜ ÇOK GÜZEL SATIYO ALIŞTI ARTIKKKKKKKKKK

  YanıtlaSil
 2. Allah faruk çeliğin çocuklarının düzenini bozar böyle konuşur UTANMADAN

  YanıtlaSil
 3. BU KADAR PİŞKİNLİK İLE UCUZ YALANLARI YILLARDIR ZATEN YAPIYORLAR,ADAMLARIN EN BÜYÜK MAHARETİ HÜLLE,YALAN,RİYA,REKLAM,MİLLİ GELİRİ ÜÇ KAT ARTAN ÜLKEDE,SİZE ÜÇÜN BİRİ DİYEBİLEN
  ADAMLAR BUNLAR.

  YanıtlaSil

Değerli ziyaretçilerimiz sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için yapılan yorumların konu ne olursa olsun hakaret veya beddua içermemesi gerekmektedir. Bu tarz söylemler cevap hakkı doğurmakta sitemizi zan altında bırakmaktadır. Kesinlikle hakaret veya beddua içeren yorumlar yayınlanmıyacaktır. Yorum yayınlanma süresi 1 saat ile 1 gün arasında değişmektedir.

Öne Çıkan Yayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4/C Çalışanları 4/B Kadrolarına Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4/C Çalışanları 4/B Kadrolarına Alınacak Binlerce taşeron işçinin ve 4/C çalışanlarının günlerdir merakla bekledi...

Sitemiz Eski 4/c Haberleri

Son 4/C Haberleri

EMAİL ADRESİNİZİ GİRİN, 4/C HABERLERİMİZİ BİLDİRELİM.

Copyright © 4/C Çalışanları Web Sitesi | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com